ENERGETSKA EFIKASNOST

PRAVILNIKO USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2012, 44/2018 – dr. zakon i 111/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana je dokument koji sadrži izračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade (u daljem tekstu: energetski pasoš).

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) elaborat energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Elaborat EE) je elaborat koji sadrži proračune, tekst i crteže u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada;

2) energetska sanacija zgrade jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećoj zgradi, kao i popravka ili zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima se menja spoljni izgled uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja njene energetske efikasnosti;

3) energetska sertifikacija zgrade je skup radnji i postupaka koji uključuju: energetski pregled zgrade, vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrade, izradu izveštaja o obavljenom energetskom pregledu i izdavanje energetskog pasoša, a sprovodi je ovlašćena organizacija; energetska sertifikacija novih zgrada vrši se u postupku tehničkog prijema zgrade;

4) energetski pasoš je sertifikat o energetskim svojstvima zgrade i koji ima sadržaj i izgled u skladu sa ovim pravilnikom, a izdaje ga ovlašćena organizacija;

5) energetski pregled zgrade jeste postupak koji se sprovodi radi utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i nivoa usklađenosti tih svojstava sa propisanim zahtevima;

6) energetski razred zgrade je pokazatelj energetskih svojstava zgrade, iskazan preko relativne vrednosti godišnje potrošnje finalne energije za grejanje [%], i predstavlja procentualni odnos specifične godišnje potrebne toplote za grejanje QH,nd [kWh/m2a] i maksimalno dozvoljene QH,nd,max [kWh/m2a] za određenu kategoriju zgrada;

7) zgrada je građevina s krovom i zidovima, u kojoj se koristi energija radi ostvarivanja određenih parametara sredine, namenjena boravku ljudi, odnosno smeštaju životinja, biljaka i stvari, obavljanju neke delatnosti, a sastoji se od građevinskih elemenata, tehničkih sistema i uređaja i ugrađene opreme i obuhvata građevinu kao celinu ili njene delove koji su projektovani ili namenjeni za zasebno korišćenje i nalaze se unutar termičkog omotača zgrade;

8) zgrada sa više energetskih zona je zgrada koja ima više posebnih delova za koje je, u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada, potrebno izraditi posebne energetske pasoše i to je zgrada: koja se sastoji od delova koji čine tehničko – tehnološke i/ili funkcionalne celine, koje imaju različitu namenu, pa shodno tome imaju mogućnost odvojenih sistema grejanja i hlađenja ili se razlikuju po unutrašnjoj projektnoj temperaturi za više od 4K; u kojoj se na više od 10% neto površine zgrade druge namene održava kontrolisana temperatura; čiji delovi zgrade, koji su tehničko – tehnološke i funkcionalne celine, imaju različite termotehničke sisteme i/ili bitno različite režime korišćenja termotehničkih sistema;

9) zgrade javne namene su nestambene zgrade koje koriste organi državne uprave, autonomnih pokrajina, lokalne samouprave, zgrade institucija i ustanova koje pružaju javne usluge i zgrade drugih namena neto površine veće od 250 m2;

10) nova zgrada je zgrada projektovana u skladu sa propisima kojima se uređuju energetska svojstva zgrada;

11) ovlašćena organizacija jeste privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje poseduje rešenje o ispunjenosti uslova (licencu) za izdavanje energetskog pasoša;

12) odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada (u daljem tekstu: odgovorni inženjer EE) je lice koje izrađuje elaborate, vrši energetski pregled i učestvuje u energetskoj sertifikaciji zgrada i koje poseduje licencu za energetsku sertifikaciju zgrada na čije se izdavanje i oduzimanje shodno primenjuju odredbe Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova, kao i za odgovornog planera („Službeni glasnik RS“, br. 116/04 i 69/06);

13) pomoćni sistem jeste skup tehničke opreme i uređaja koje koriste termotehnički sistemi zgrade (KGH i STV), a kojima je potrebno napajanje električnom energijom;

14) postojeća zgrada je zgrada izgrađena na osnovu građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, kao i svaka druga zgrada koja se koristi u skladu sa zakonom kojim je uređuje izgradnja objekata;

15) termotehnički sistem zgrade jeste tehnički podsistem zgrade koji obuhvata instalacije, postrojenja i opremu za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (u daljem tekstu: KGH), kao i sistem za STV;

16) tehnički sistem zgrade čine sve potrebne instalacije, postrojenja i oprema koja se ugrađuje u zgradu ili samostalno izvodi i namenjeni su za grejanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu sanitarne tople vode (u daljem tekstu: STV), osvetljenje i proizvodnju električne energije (kogeneracija i fotonaponski sistemi).

Član 3

Energetski pasoš kojim se utvrđuju propisana energetska svojstva objekta izdaje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) koja ispunjava propisane uslove, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i ovim pravilnikom.

Član 4

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje energetskog pasoša sadrži:

1) naziv privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica;

2) sedište i adresu privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica;

3) broj izdate licence odgovornih inženjera za energetsku efikasnost zgrada.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) overena kopija izvoda iz odgovarajućeg registra;

2) spisak zaposlenih lica sa licencom za energetsku sertifikaciju zgrada;

3) kopija licence odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada zaposlenog u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili kod preduzetnika;

4) kopija prijave o zasnivanju radnog odnosa za lica iz tačke 3) ovog člana, sa punim radnim vremenom i uverenje o izvršenoj registrovanoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5) druga dokumentacija, na uvid, kojom se potvrđuje tačnost podataka iz ovog člana.

Član 5

U postupku ocene ispunjenosti uslova za izdavanje energetskog pasoša, utvrđuje se:

1) da li je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik upisano u odgovarajući registar;

2) da li privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ima zaposlena najmanje dva lica odgovarajuće struke sa licencom odgovornih inženjera za energetsku efikasnost zgrada;

3) da li su lica iz tačke 2) ovog člana završila obuku iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, u skladu sa programom Inženjerske komore Srbije.

Ispunjenost uslova utvrđuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje energetskog pasoša.

Troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova snosi podnosilac zahteva.

Član 6

Energetski pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su ovim pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije.

Kategorije zgrada za koje se izdaje energetski pasoš, određene su prema pretežnoj nameni definisanoj propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada.

Član 7

Zgrade za koje nije potrebno pribavljanje energetskog pasoša su:

1) postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju, a koje imaju neto površinu manju od 50 m2;

2) zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje;

3) zgrade privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova, odnosno obezbeđenje prostora za smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova;

4) radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugrađene vazdušne zavese;

5) zgrade namenjene za održavanje verskih obreda;

6) postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja;

7) zgrade koje su pod određenim režimom zaštite, a kod kojih bi ispunjenje zahteva energetske efikasnosti bilo u suprotnosti sa uslovima zaštite;

8) zgrade koje se ne greju ili se greju na temperaturu do +12°C.

Član 8

Uslovi za izdavanje energetskog pasoša zgrade su:

1) za postojeću zgradu – da se koristi u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata;

2) za novu zgradu – da je projektovana i izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata i propisima kojima se uređuju energetska svojstva zgrada.

Član 9

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao:

1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) energetski pasoš za nestambene zgrade, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) energetski pasoš za zgrade druge namene koje koriste energiju, na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10

Energetski pasoš zgrade sadrži podatke o energetskom razredu zgrade prema njenim energetskim svojstvima određenim na osnovu izračunate potrebne finalne godišnje toplotne energije za grejanje za referentne klimatske podatke i omogućava poređenje zgrada s obzirom na njihova energetska svojstava.

Zgrade se svrstavaju u osam energetskih razreda prema energetskoj skali od „A+“ do „G“, s tim da „A+“ označava energetski najpovoljniji, a „G“ energetski najnepovoljniji razred.

Energetski razred zgrade određuje se na osnovu podatka o potrošnji energije za grejanje na godišnjem nivou, proračunatih u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada.

Energetski razred nove zgrade, koji se iskazuje energetskim pasošem zgrade, mora biti najmanje „C“ (latinično C) ili viši.

Energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

Član 11

Energetski razredi zgrada iz člana 10. stav 2. ovog pravilnika utvrđuju se prema tabelama za određene kategorije zgrada, sadržanim u Prilogu – Energetski razredi zgrada u zavisnosti od kategorije zgrade, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Energetski razred grafički se prikazuje strelicom, na prvoj strani energetskog pasoša zgrade.

Član 12

Energetski pasoš čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Član 13

Energetski pasoš zgrade izdaje se po izvršenom energetskom pregledu zgrade i vrednovanju i završnom ocenjivanju ispunjenosti propisanih zahteva o energetskim svojstvima zgrade.

Član 14

Energetski pregled zgrade obuhvata:

1) analizu arhitektonsko-građevinskih karakteristika zgrade, odnosno analizu toplotnih karakteristika termičkog omotača zgrade;

2) analizu energetskih svojstava sistema grejanja;

3) analizu sistema automatske regulacije sistema grejanja u zgradi;

4) merenja za utvrđivanje energetskog stanja i/ili svojstava, kada se do podataka ne može doći na drugi način.

Član 15**

Nakon energetskog pregleda izrađuje se izveštaj o obavljenom energetskom pregledu zgrade, koji sadrži:

1) opšte podatke o zgradi; podatke o lokaciji; klimatske podatke; podatke o usklađenosti projekta izvedenog objekta sa glavnim projektom na osnovu kojega je zgrada izgrađena;

2) tehnički opis primenjenih tehničkih mera i rešenja prema propisanim kriterijumima i to:

(1) funkcionalnih i geometrijskih karakteristika zgrade,

(2) primenjenih građevinskih materijala, elemenata i sistema,

(3) ugrađenih tehničkih sistema,

(4) vrsta izvora energije za grejanje, hlađenje i ventilaciju,

(5) termotehničkih instalacija i sistema rasvete,

(6) upotrebe i učešća obnovljivih izvora energije;

3) potrebnu godišnju potrošnju energije za rad tehničkih sistema u zgradi (finalna energija) u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada;

4) godišnju vrednost korišćenja ukupne primarne energije u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada;

5) vrednosti emisije CO2, proračunate u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada;

6) predlog mera poboljšanja energetskih svojstava zgrade;

7)** potpis i pečat odgovornog inženjera EE koji je izradio izveštaj.

Izveštaj o energetskom pregledu zgrade, sadrži i podatke zavisno od kategorije zgrade, i to: rezultate sprovedenih merenja i/ili snimanja – termografski snimci termičkog omotača zgrade ili delova tehničkih sistema u zgradi, podatke o izmerenim U-vrednostima građevinskih elemenata zgrade, podatke o izmerenoj vazdušnoj propustljivosti zgrade ili dela zgrade i drugo.

Ovlašćena organizacija koja izdaje energetske pasoše, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, pre izdavanja energetskih pasoša, dostavlja Izveštaj o energetskom pregledu zgrade i proračun energetskih potreba zgrade na osnovu kojih je energetski pasoš izrađen.

Član 16

Energetski pasoš izdaje se za celu zgradu ili za deo zgrade.

Energetski pasoš se izdaje za deo zgrade kada se radi o zgradi koja je prema ovom pravilniku definisana kao zgrada sa više energetskih zona.

Energetski pasoš se može izdati i za deo zgrade koji čini samostalnu upotrebnu celinu, kao što je na primer poslovni prostor, stan ili slično za postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju.

Energetski pasoš se izrađuje na osnovu izračunatih energetskih potreba i energetskog pregleda.

Zgrada ili njena samostalna upotrebna celina može imati samo jedan energetski pasoš.

Član 17

Zgrade javne namene su nestambene zgrade, koje koriste: organi državne uprave; organi autonomnih pokrajina; organi lokalne samouprave; institucije i ustanove koje pružaju javne usluge i zgrade drugih javnih namena neto površine veće od 250 m2.

Zgrade iz stava 1. ovog člana dele se na:

1) poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih lica;

2) zgrade organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave;

3) zgrade pravnih lica s javnim ovlašćenjima;

4) zgrade sudova, kazneno-popravnih ustanova, zgrade koje koristi ministarstvo nadležno za poslove odbrane;

5) zgrade međunarodnih institucija, komora, privrednih asocijacija;

6) zgrade banaka, štedionica i drugih finansijskih organizacija;

7) zgrade trgovina, restorana, hotela;

8) zgrade putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih delatnosti,

9) zgrade železničkog, putnog i vazdušnog saobraćaja, zgrade pošta, telekomunikacionih centara;

10) zgrade univerziteta i sl. zgrade škola, vrtića, jaslica, studentskih i đačkih domova, zgrade domova za starije osobe;

11) zgrade sportskih društava i organizacija, zgrade sporta i rekreacije;

12) zgrade kulturnih namena: bioskopi, pozorišta, muzeji, galerije, koncertne dvorane;

13) zgrade namenjene zdravstveno-socijalnoj zaštiti, kao i zgrade namenjene rehabilitaciji.

Član 18

Energetski pasoš zgrada iz člana 17. ovog pravilnika, se izrađuje na Obrascu 2.

Član 19

Ako je nova zgrada u energetskom razredu „A“ energetski pasoš ne sadrži preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Za zgrade koje su u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada određene kao zgrade za druge namene koje koriste energiju, ne određuje se energetski razred, već se u energetskom pasošu navode koeficijenti prolaza toplote za određene građevinske delove zgrade i upoređuju se s dopuštenim vrednostima.

Energetski pasoš zgrada za druge namene koje koriste energiju ne sadrži podatke o potrebnoj energiji, kao ni preporuke za ekonomski opravdano poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Član 20

Ovlašćena organizacija koja je izdala energetski pasoš dostavlja jedan primerak tog pasoša ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva u roku od 15 dana od izdavanja.

Član 21

Do usvajanja nacionalnog softvera za proračun ukupne potrebne energije koja se koristi u zgradi, proračun i izražavanje energetskog razreda zgrade vrši se na osnovu potrebne toplote za grejanje QH,nd [kWh/(m2a)].

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 61/11 i 3/12).

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 30. septembra 2012. godine.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

(„Sl. glasnik RS“, br. 111/2022)

Član 6

Postupci izdavanja rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog

ENERGETSKI RAZREDI ZGRADA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE

Energetski razred za stambene zgrade određuje se na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje [kWh/(m2a)], koja je definisana propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada, i to posebno za nove i postojeće zgrade. Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje QH,nd,max [kWh/(m2a)] odgovara energetskom razredu „C“.

Energetski razred zgrade je pokazatelj energetskih svojstava zgrade. Izražen je preko relativne vrednosti godišnje potrošnje finalne energije za grejanje [%], i predstavlja procentualni odnos specifične godišnje potrebne toplote za grejanje QH,nd [kWh/(m2a)] i maksimalno dozvoljene QH,nd,max [kWh/(m2a)] za određenu kategoriju zgrada:

QH,nd,rel = (QH,nd / QH,nd,max) x 100%

1.1 Energetski razredi za stambene zgrade

Zgrade sa jednim stanom

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 10

≤ 12

A

≤ 25

≤ 17

≤ 20

B

≤ 50

≤ 33

≤ 38

C

≤ 100

≤ 65

≤ 75

D

≤ 150

≤ 98

≤ 113

E

≤ 200

≤ 130

≤ 150

F

≤ 250

≤ 163

≤ 188

G

> 250

> 163

> 188

Zgrade sa više stanova

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 9

≤ 10

A

≤ 25

≤ 15

≤ 18

B

≤ 50

≤ 30

≤ 35

C

≤ 100

≤ 60

≤ 70

D

≤ 150

≤ 90

≤ 105

E

≤ 200

≤ 120

≤ 140

F

≤ 250

≤ 150

≤ 175

G

>250

>150

> 175

1.2 Energetski razredi za nestambene zgrade i zgrade mešovite namene

Upravne i poslovne zgrade

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 8

≤ 10

A

≤ 25

≤ 14

≤ 17

B

≤ 50

≤ 28

≤ 33

C

≤ 100

≤ 55

≤ 65

D

≤ 150

≤ 83

≤ 98

E

≤ 200

≤ 110

≤ 130

F

≤ 250

≤ 138

≤ 163

G

>250

>138

> 163

Zgrade namenjene obrazovanju i kulturi

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 10

≤ 12

A

≤ 25

≤ 17

≤ 20

B

≤ 50

≤ 33

≤ 38

C

≤ 100

≤ 65

≤ 75

D

≤ 150

≤ 98

≤ 113

E

≤ 200

≤ 130

≤ 150

F

≤ 250

≤ 163

≤ 188

G

> 250

> 163

> 188

Zgrade namenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 15

≤ 18

A

≤ 25

≤ 25

≤ 30

B

≤ 50

≤ 50

≤ 60

C

≤ 100

≤ 100

≤ 120

D

≤ 150

≤ 150

≤ 180

E

≤ 200

≤ 200

≤ 240

F

≤ 250

≤ 250

≤ 300

G

> 250

> 250

> 300

Zgrade namenjene turizmu i ugostiteljstvu

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 14

≤ 15

A

≤ 25

≤ 23

≤ 25

B

≤ 50

≤ 45

≤ 50

C

≤ 100

≤ 90

≤ 100

D

≤ 150

≤ 135

≤ 150

E

≤ 200

≤ 180

≤ 200

F

≤ 250

≤ 225

≤ 250

G

> 250

> 225

> 250

Zgrade namenjene sportu i rekreaciji

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 12

≤ 14

A

≤ 25

≤ 20

≤ 23

B

≤ 50

≤ 40

≤ 45

C

≤ 100

≤ 80

≤ 90

D

≤ 150

≤ 120

≤ 135

E

≤ 200

≤ 160

≤ 180

F

≤ 250

≤ 200

≤ 225

G

> 250

> 200

> 225

Zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima

nove

postojeće

Energetski razred

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

QH,nd
[kWh/m2a)]

A+

≤ 15

≤ 10

≤ 12

A

≤ 25

≤ 18

≤ 20

B

≤ 50

≤ 35

≤ 40

C

≤ 100

≤ 70

≤ 80

D

≤ 150

≤ 105

≤ 120

E

≤ 200

≤ 140

≤ 160

F

≤ 250

≤ 175

≤ 200

G

>250

> 175

>200

Obrazac 1

ENERGETSKI PASOŠ ZA STAMBENE ZGRADE

fotografija zgrade
(jedna mogućnost)

ZGRADA

o nova

þ postojeća

Kategorija zgrade

 Zgrada sa jednim stanom
2. Zgrada sa više stanova

Mesto, adresa:

Katastarska parcela:

Vlasnik/investitor/pravni zastupnik:

Izvođač:

Godina izgradnje:

Godina rekonstrukcije/energetske sanacije:

Neto površina AN [m2]:

Energetski pasoš za stambene zgrade

Proračun

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/(m2a)]

45

34

Podaci o licu koje je izdalo energetski pasoš

Ovlašćena organizacija:

Potpis ovlašćenog lica
i pečat organizacije:

______________________
(potpis)

M.P.

Odgovorni inženjer:

Potpis i pečat
odgovornog inženjera EE:

______________________
(potpis)

M.P.

Broj pasoša:
Datum izdavanja/rok važenja:

ENERGETSKI PASOŠ ZA STAMBENE ZGRADE – druga strana

Podaci o zgradi

Neto površina zgrade unutar termičkog omotača AN [m2]

Zapremina grejanog dela zgrade Ve [m3]

Faktor oblika ƒ0 [m-1]

Srednji koef. transmisionog gubitka toplote H’T [W/(m2K)]

Godišnja potrebna toplota za grejanje QH,nd [kWh/(m2a)]

Klimatski podaci

Lokacija

Broj stepen dana grejanja HDD

Broj dana grejne sezone HD

Srednja temperatura grejnog perioda θH,mn [°C]

Unutrašnja projektna temperatura za zimski period θH,i [°C]

Podaci o termotehničkim sistemima u zgradi

Sistem za grejanje (lokalni, etažni, centralni, daljinski)

Toplotni izvor

Sistem za pripremu STV (lokalni, centralni, daljinski)

Toplotni izvor za STV

Sistem za hlađenje (lokalni, etažni, centralni, daljinski)

Izvor energije koji se koristi za hlađenje

Ventilacija (prirodna, mehanička, mehanička sa rekuperacijom)

Izvor energije za ventilaciju

Vrsta i način korišćenja sistema sa obnovljivim izvorima

Udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje i STV [%]

Podaci o termičkom omotaču zgrade

U
[W/(m2K)]

Umax [W/(m2K)]

Ispunjeno DA / NE

Spoljni zidovi i zidovi prema prostorijama koje se ne greju

Konstrukcije u dodiru sa tlom

Ravan i kosi krov

Međuetažna konstrukcija prema negrejanoj prostoriji

Pod iznad negrejanog podruma, negrejane prostorije ili garaže

Pod u dodiru sa spoljašnjim vazduhom

Zidovi koji se graniče sa susednim zgradama

Prozori, balkonska vrata grejanih prostorija i grejane zimske bašte

Krovni prozori

Spoljna vrata

ENERGETSKI PASOŠ ZA STAMBENE ZGRADE – treća strana

Podaci o sistemu grejanja

Uređaj koji se koristi kao izvor (kotao, toplotna podstanica, toplotna pumpa)

Instalisani kapacitet [kW]

Efikasnost, stepen korisnosti [%]

Godina ugradnje

Energent

Donja toplotna moć [kWh/kg] [kWh/m3]

Emisija CO2 [kg/kWh]

Podaci o načinu regulacije

Automatska regulacija rada kotla/izvora (da / ne)

Centralna regulacija toplotnog učinka (da / ne)

Lokalna regulacija toplotnog učinka (da / ne)

Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu)

Nedeljni prekid u radu sistema (dana u nedelji)

Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni)

Podaci o gubicima toplote

[kW]

Transmisioni gubici kroz netransparentni deo omotača zgrade

Transmisioni gubici kroz prozore i vrata

Ventilacioni gubici kroz prozore i vrata

Ukupni gubici toplote

Energetske potrebe zgrade

[kWh/a]

[kWh/m2a]

Godišnja potrebna toplota za grejanje, QH,nd

Godišnja potrebna toplota za pripremu STV, QW

Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje, QH,ls

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu STV, QW,ls

Godišnja potrebna toplotna energija, QH

Godišnja isporučena energija, Edel

Godišnja primarna energija, Eprim

Godišnja emisija CO2 [kg/a] [kg/m2a]

Podaci o izmerenoj potrošnji energije*

[kWh/a]

[kWh/m2a]

Godišnja izmerena toplota za grejanje

Godišnja izmerena toplota za pripremu STV

Godišnja izmerena toplotna energija

Godišnja izmerena električna energija

* Mogućnost unošenja podataka za postojeće zgrade kada postoje podaci o izmerenoj potrošenoj energiji u poslednje tri godine

ENERGETSKI PASOŠ ZA STAMBENE ZGRADE – četvrta strana

Predlog mera za unapređenje energetske efikasnosti zgrade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ENERGETSKI PASOŠ ZA STAMBENE ZGRADE – peta strana

Objašnjenje tehničkih pojmova

Neto površina zgrade unutar termičkog omotačaAN [m2], je ukupna neto površina grejanog prostora zgrade.

Zapremina grejanog dela zgradeVe [m3], jeste bruto zapremina koju obuhvata termički omotač zgrade – zapremina grejanog prostora zgrade.

Faktor oblika ƒ0 = A/Ve, (m-1), je odnos između površine termičkog omotača zgrade (spoljne mere) i njime obuhvaćene bruto zapremine.

Koeficijent transmisionih gubitaka toploteHT [W/K], su transmisioni gubici toplote kroz omotač zgrade podeljeni razlikom temperatura unutrašnje i spoljne sredine.

Period grejanjaHD („heating days„) je broj dana od početka do kraja grejanja zgrade. Početak i kraj grejanja za svaku lokaciju određen je temperaturom granice grejanja, koja je obuhvaćena pri određivanju broja Stepen dana HDD („Heating degree days„).

Unutrašnja projektna temperaturaθH,i [°C], je zadata temperatura unutrašnjeg vazduha grejanog prostora u zgradi.

Srednja temperatura grejnog periodaθH,mn [°C], je osrednjena vrednost temperature spoljnog vazduha u vremenskom periodu grejne sezone.

Godišnja potrebna toplota za grejanje zgrade, QH,nd [kWh/a], je računski određena količina toplote koju grejnim sistemom treba dovesti u zgradu tokom godine da bi se obezbedilo održavanje unutrašnjih projektnih temperatura.

Godišnja potrebna toplotna energija za zagrevanje sanitarne tople vodeQW [kWh/a], je računski određena količina toplotne energije koju sistemom pripreme STV treba dovesti tokom jedne godine za zagrevanje vode.

Godišnja potrebna energija za hlađenje zgrade, QC,nd [kWh/a], je računski određena potrebna količina toplote hlađenja koju rashladnim sistemom treba odvesti iz zgrade tokom godine da bi se obezbedilo održavanje unutrašnjih projektnih parametara.

Godišnja potrebna energija za ventilacijuQV [kWh/a], je računski određena potrebna energija za pripremu vazduha sistemom mehaničke (prinudne) ventilacije, delimične klimatizacije ili klimatizacije tokom jedne godine za održavanje uslova komfora u zgradi.

Godišnja potrebna energija za osvetljenjeEL [kWh/a], je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za osvetljenje u zgradi.

Godišnja potrebna toplotna energijaQH [kWh/a], je zbir godišnje potrebne toplotne energije i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grejanje i pripremu sanitarne tople vode u zgradi.

Godišnji toplotni gubici sistema grejanjaQH,ls [kWh/a] su gubici energije sistema grejanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi.

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu sanitarne tople vodeQW,ls [kWh/a], su gubici energije sistema za pripremu STV tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrevanje vode.

Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a], je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grejanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvetu i pogon pomoćnih sistema.

Godišnja potrebna primarna energija koja se koristi u zgradi, Eprim [kWh/a], je zbir primarnih energija potrebnih za rad svih ugrađenih tehničkih sistema za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju i pripremu STV u periodu jedne godine.

Godišnja emisija ugljen dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitovanog ugljen dioksida u spoljnu sredinu tokom jedne godine, koja nastaje kao posledica energetskih potreba zgrade.

Obrazac 2

ENERGETSKI PASOŠ ZA NESTAMBENE ZGRADE

fotografija zgrade
(jedna mogućnost)

ZGRADA

o nova

þ postojeća

Kategorija zgrade

1. Upravna ili poslovna zgrada
2. Zgrada namenjena obrazovanju i kulturi
ƒ. Zgrada zdravstvene i soc. zaštite
4. Zgrada turizama i ugostiteljstva
5. Zgrada za sport i rekreaciju
6. Zgrada trgovine i uslužnih delat.

Tačna namena zgrade:

Mesto, adresa:

Katastarska parcela:

Vlasnik/investitor/pravni zastupnik:

Godina izgradnje:

Godina rekonstrukcije/energetske sanacije:

Neto površina AN [m2]:

Energetski pasoš za nestambene zgrade

Proračun

QH,nd,rel
[%]

QH,nd
[kWh/m2a)]

45

54

Podaci o licu koje je izdalo energetski pasoš

Ovlašćena organizacija:

Potpis ovlašćenog lica
i pečat organizacije:

______________________
(potpis)

M.P.

Odgovorni inženjer:

Potpis i pečat
odgovornog inženjera:

______________________
(potpis)

M.P.

Broj pasoša:
Datum izdavanja/rok važenja:

ENERGETSKI PASOŠ ZA NESTAMBENE ZGRADE – druga strana

Podaci o zgradi

Neto površina zgrade unutar termičkog omotača AN [m2]

Zapremina grejanog dela zgrade Ve [m3]

Faktor oblika ƒ0 [m-1]

Srednji koef. transmisionog gubitka toplote H’T [W/(m2K)]

Godišnja potrebna toplota za grejanje QH,nd [kWh/(m2a)]

Klimatski podaci

Lokacija

Broj stepen dana grejanja HDD

Broj dana grejne sezone HD

Srednja temperatura grejnog perioda θH,mn [°C]

Unutrašnja projektna temperatura za zimski period θH,i [°C]

Podaci o termotehničkim sistemima u zgradi

Sistem za grejanje (lokalni, etažni, centralni, daljinski)

Toplotni izvor

Sistem za pripremu STV (lokalni, centralni, daljinski)

Toplotni izvor za STV

Sistem za hlađenje (lokalni, etažni, centralni, daljinski)

Izvor energije koji se koristi za hlađenje

Ventilacija (prirodna, mehanička, mehanička sa rekuperacijom)

Izvor energije za ventilaciju

Vrsta i način korišćenja sistema sa obnovljivim izvorima

Udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje i STV [%]

Podaci o termičkom omotaču zgrade

U
[W/(m2K)]

Umax [W/(m2K)]

Ispunjeno DA / NE

Spoljni zidovi i zidovi prema prostorijama koje se ne greju

Konstrukcije u dodiru sa tlom

Ravan i kosi krov

Međuetažna konstrukcija prema negrejanoj prostoriji

Pod iznad negrejanog podruma, negrejane prostorije ili garaže

Pod u dodiru sa spoljašnjim vazduhom

Zidovi koji se graniče sa susednim zgradama

Prozori, balkonska vrata grejanih prostorija i grejane zimske bašte

Krovni prozori

Spoljna vrata

ENERGETSKI PASOŠ ZA NESTAMBENE ZGRADE – treća strana

Podaci o sistemu grejanja

Uređaj koji se koristi kao izvor (kotao, toplotna podstanica, toplotna pumpa)

Instalisani kapacitet [kW]

Efikasnost, stepen korisnosti [%]

Godina ugradnje

Energent

Donja toplotna moć [kWh/kg] [kWh/m3]

Emisija CO2 [kg/kWh]

Podaci o načinu regulacije

Automatska regulacija rada kotla/izvora (da / ne)

Centralna regulacija toplotnog učinka (da / ne)

Lokalna regulacija toplotnog učinka (da / ne)

Dnevni prekid u radu sistema (sati u danu)

Nedeljni prekid u radu sistema (dana u nedelji)

Sezonski prekid u radu sistema (dana u sezoni)

Energetske potrebe zgrade

[kWh/a]

[kWh/m2a]

Godišnja potrebna toplota za grejanje, QH,nd

Godišnja potrebna toplota za pripremu STV, QW

Godišnji toplotni gubici sistema za grejanje, QH,ls

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu STV, QW,ls

Godišnja potrebna toplotna energija, QH

Godišnja potrebna toplota hlađenja QC,nd

Godišnji gubici sistema za hlađenje QC,ls

Godišnja potrebna energija za ventilaciju QV

Godišnja potrebna energija za unutrašnje osvetljenje EL

Godišnja isporučena energija, Edel

Godišnja primarna energija, Eprim

Godišnja emisija CO2 [kg/a] [kg/m2a]

Podaci o izmerenoj potrošnji energije*

[kWh/a]

[kWh/m2a]

Godišnja izmerena toplota za grejanje

Godišnja izmerena toplota za pripremu STV

Godišnja izmerena toplotna energija

Godišnja izmerena električna energija

* Mogućnost unošenja podataka za postojeće zgrade kada postoje podaci o izmerenoj potrošenoj energiji u poslednje tri godine

ENERGETSKI PASOŠ ZA NESTAMBENE ZGRADE – četvrta strana

Predlog mera za unapređenje energetske efikasnosti zgrade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ENERGETSKI PASOŠ ZA NESTAMBENE ZGRADE – peta strana

Objašnjenje tehničkih pojmova

Neto površina zgrade unutar termičkog omotačaAN [m2], je ukupna neto površina grejanog prostora zgrade.

Zapremina grejanog dela zgradeVe [m3], jeste bruto zapremina koju obuhvata termički omotač zgrade – zapremina grejanog prostora zgrade.

Faktor oblika ƒ0 = A/Ve, (m-1), je odnos između površine termičkog omotača zgrade (spoljne mere) i njime obuhvaćene bruto zapremine.

Koeficijent transmisionih gubitaka toploteHT [W/K], su transmisioni gubici toplote kroz omotač zgrade podeljeni razlikom temperatura unutrašnje i spoljne sredine.

Period grejanjaHD („heating days„) je broj dana od početka do kraja grejanja zgrade. Početak i kraj grejanja za svaku lokaciju određen je temperaturom granice grejanja, koja je obuhvaćena pri određivanju broja Stepen dana HDD („Heating degree days„).

Unutrašnja projektna temperaturaθH,i [°C], je zadata temperatura unutrašnjeg vazduha grejanog prostora u zgradi.

Srednja temperatura grejnog periodaθH,mn [°C], je osrednjena vrednost temperature spoljnog vazduha u vremenskom periodu grejne sezone.

Godišnja potrebna toplota za grejanje zgrade, QH,nd [kWh/a], je računski određena količina toplote koju grejnim sistemom treba dovesti u zgradu tokom godine da bi se obezbedilo održavanje unutrašnjih projektnih temperatura.

Godišnja potrebna toplotna energija za zagrevanje sanitarne tople vodeQW [kWh/a], je računski određena količina toplotne energije koju sistemom pripreme STV treba dovesti tokom jedne godine za zagrevanje vode.

Godišnja potrebna energija za hlađenje zgrade, QC,nd [kWh/a], je računski određena potrebna količina toplote hlađenja koju rashladnim sistemom treba odvesti iz zgrade tokom godine da bi se obezbedilo održavanje unutrašnjih projektnih temperatura.

Godišnja potrebna energija za ventilacijuQV [kWh/a], je računski određena potrebna energija za pripremu vazduha sistemom mehaničke (prinudne) ventilacije, delimične klimatizacije ili klimatizacije tokom jedne godine za održavanje uslova komfora u zgradi.

Godišnja potrebna energija za osvetljenjeEL [kWh/a], je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za osvetljenje u zgradi.

Godišnja potrebna toplotna energijaQH [kWh/a], je zbir godišnje potrebne toplotne energije i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grejanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi.

Godišnji toplotni gubici sistema grejanjaQH,ls [kWh/a] su gubici energije sistema grejanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi.

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu sanitarne tople vodeQW,ls [kWh/a], su gubici energije sistema za pripremu potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrevanje vode.

Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a], je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grejanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvetu i pogon pomoćnih sistema.

Godišnja potrebna primarna energija koja se koristi u zgradi, Eprim [kWh/a], je zbir primarnih energija potrebnih za rad svih ugrađenih tehničkih sistema za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju i pripremu STV u periodu jedne godine.

Godišnja emisija ugljen dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitovanog ugljen dioksida u spoljnu sredinu tokom jedne godine, koja nastaje kao posledica energetskih potreba zgrade.

Obrazac 3

ENERGETSKI PASOŠ ZA ZGRADE DRUGE NAMENE KOJE KORISTE ENERGIJU

Energetski pasoš za ostale zgrade

ZGRADA

¨ nova

¨ postojeća

Namena zgrade:

Mesto, adresa:

Katastarska parcela:

Vlasnik/investitor/pravni zastupnik:

Izvođač:

Godina izgradnje, rekonstrukcije, energetske sanacije:

Neto površina unutar termičkog omotača zgrade AN [m2]:

Podaci o licu koje je izdalo energetski pasoš

Ovlašćena organizacija:

Potpis odgovornog lica
i pečat organizacije:

______________________
(potpis)

M.P.

Odgovorni inženjer:

Potpis i pečat
odgovornog inženjera:

______________________
(potpis)

M.P.

Broj pasoša:

Datum izdavanja/rok važenja:

ENERGETSKI PASOŠ ZA OSTALE ZGRADE – druga strana

Podaci o zgradi

Neto površina zgrade unutar termičkog omotača AN [m2]

Zapremina grejanog dela zgrade Ve [m3]

Faktor oblika ƒ0 [m-1]

Srednji koef. transmisionog gubitka toplote H’T [W/(m2K)]

Klimatski podaci

Lokacija

Broj stepen dana grejanja HDD

Broj dana grejne sezone HD

Srednja temperatura grejnog perioda θH,mn [°C]

Unutrašnja projektna temperatura za zimski period θH,i [°C]

Podaci o termotehničkim sistemima u zgradi

Sistem za grejanje (lokalni, etažni, centralni, daljinski)

Toplotni izvor

Sistem za pripremu STV (lokalni, centralni, daljinski)

Toplotni izvor za STV

Sistem za hlađenje (lokalni, etažni, centralni, daljinski)

Izvor energije koji se koristi za hlađenje

Ventilacija (prirodna, mehanička, mehanička sa rekuperacijom)

Izvor energije za ventilaciju

Vrsta i način korišćenja sistema sa obnovljivim izvorima

Udeo OIE u potrebnoj toploti za grejanje i STV [%]

Podaci o termičkom omotaču zgrade

U
[W/(m2K)]

Umax [W/(m2K)]

Ispunjeno DA / NE

Spoljni zidovi i zidovi prema prostorijama koje se ne greju

Konstrukcije u dodiru sa tlom

Ravan i kosi krov

Međuetažna konstrukcija prema negrejanoj prostoriji

Pod iznad negrejanog podruma, negrejane prostorije ili garaže

Pod u dodiru sa spoljašnjim vazduhom

Zidovi koji se graniče sa susednim zgradama

Prozori, balkonska vrata grejanih prostorija i grejane zimske bašte

Krovni prozori

Spoljna vrata

ENERGETSKI PASOŠ ZA OSTALE ZGRADE – treća strana

Objašnjenje tehničkih pojmova

Neto površina zgrade unutar termičkog omotačaAN [m2], je ukupna neto površina grejanog prostora zgrade.

Zapremina grejanog dela zgradeVe [m3], jeste bruto zapremina koju obuhvata termički omotač zgrade – zapremina grejanog prostora zgrade.

Faktor oblika ƒ0 = A/ Ve, (m-1), je odnos između površine termičkog omotača zgrade (spoljne mere) i njime obuhvaćene bruto zapremine.

Koeficijent transmisionih gubitaka toploteHT [W/K], su transmisioni gubici toplote kroz omotač zgrade podeljeni razlikom temperatura unutrašnje i spoljne sredine.

Period grejanjaHD („heating days„) je broj dana od početka do kraja grejanja zgrade. Početak i kraj grejanja za svaku lokaciju određen je temperaturom granice grejanja, koja je obuhvaćena pri određivanju broja Stepen dana HDD („Heating degree days„).

Unutrašnja projektna temperaturaθH,i [°C], je zadata temperatura unutrašnjeg vazduha grejanog prostora u zgradi.

Srednja temperatura grejnog periodaθH,mn [°C], je osrednjena vrednost temperature spoljnog vazduha u vremenskom periodu grejne sezone.